Unutulan Yıllar

Unutulan Yıllar

Yorum Ekle

%15

51,00 TL 60,00 TL

125 TL üzeri kargo bedava!

Kategori Tarih > Önemli Olaylar ve Biyografi - Otobiyografi
Yayınevi İletişim Yayınevi
Yazar Niyazi Berkes
Barkod 9789754705973
Tedarik Süresi 5 iş günü
- +
SEPETE EKLE

Unutulan Yıllar

Niya­zi Ber­kes, 1940’lı yıl­lar­da Tür­ki­ye’de kay­na­tı­lan “ca­dı ka­za­nı” sı­ra­sın­da ırk­çı-tu­ran­cı sal­dı­rı­la­ra he­def ol­muş, Be­hi­ce Bo­ran ve Per­tev Na­ili Bo­ra­tav ile bir­lik­te An­ka­ra Üni­ver­si­te­si’nde yü­rü­tü­len tas­fi­ye so­nu­cun­da kür­sü­sü elin­den alın­mış bi­lim adam­la­rı­mız­dan bi­ri­dir. Da­ha son­ra Ka­na­da’ya gi­de­rek aka­de­mik ha­ya­tını McGill Üni­ver­si­te­si’nde sür­dü­ren Ber­kes, Unu­tu­lan Yıl­lar adı­nı ver­di­ği anı­la­rın­da ya­şa­dığı olay­la­rı ço­cuk­luk yıl­la­rın­dan baş­la­ya­rak di­le ge­ti­ri­yor. Bu­nu ya­par­ken, dö­ne­min top­lum­sal ve si­ya­sal pa­no­ra­ma­sı­nı da çi­zen Ber­kes, bir top­
lum­bi­lim­ci ola­rak yo­rum­lar­da bu­lu­nup; çiz­di­ği tab­lo­nun içi­ne o yıl­la­rın si­ya­set­çi­le­ri­ni, bü­rok­rat­la­rı­nı, ga­ze­te­ci, şa­ir ve ya­zar­la­rını da yer­leşti­ ri­yor. Mil­lî Şef’ten Men­de­res’e, Ha­san-Ali Yü­cel’den Re­şat Şem­set­tin Si­rer’e, Ni­hal At­sız’dan Pe­ya­mi Sa­fa’ya, Ze­ke­ri­ya Ser­tel’e, Şev­ket Aziz Kan­su’dan Su­ut Ke­mal Yet­kin’e ka­dar ni­ce port­re­nin ye­ral­dığı Unu­ tu­lan Yıl­lar’da, İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı’nın at­mos­fe­ri için­de bas­tırıl­mak is­te­nen de­mok­ra­si ve in­san hak­la­rı mü­ca­de­le­si­ni, Mil­lî Şef dö­ne­mi­nin to­ta­li­ter yön­tem­le­ri­ni, fa­şist eği­lim­le­rin, ırk­çı-tu­ran­cı akım­la­rın kol
gez­di­ği çev­re­le­ri, tek par­ti re­ji­mi­nin kuk­la­laşmış bü­rok­rat ve si­ya­set­çi­ le­ri­nin ya­nısı­ra az da ol­sa ayak­ta ka­la­bi­len na­mus­lu ve de­mok­rat bi­lim adam­la­rı­nın ve ya­zar­la­rın öy­kü­sü­nü bu­la­cak­sınız. Ka­na­da’da Ber­kes’in öğ­ren­ci­li­ği­ni ya­pan Ru­şen Se­zer’in ya­yı­na ha­zır­la­dı­ğı Unu­tu­lan Yıl­lar, bu­gün hâ­lâ tek­rar­la­nan ben­ze­ri komp­lo­lar so­nu­cun­da ül­ke­sin­de­ki üni­ver­si­te ve dü­şün­ce dün­ya­sın­dan uzak­laş­tı­rı­lan bir bi­lim ada­mının Tür­ki­ye’de de­mok­ra­si­nin önü­ne en­gel­ler çıkar­ma­ya ça­lışan bir zih­ni­ye­te ya­nıtıdır.

Dil Türkçe
Kâğıt Cinsi 2. Hamur
Cilt Tipi Ciltsiz
Basım Yeri TÜRKİYE
Sayfa Sayısı 536
Yayın Tarihi Kasım-2020
Baskı Sayısı 8. Baskı
Ölçü 13x19,5 cm
  • Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz...

Niyazi Berkes Kitapları

Bu Ürünü Alanlar Bunları da Aldı

Birlikte Bakılan Ürünler

Kitap365.com, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi için tıklayın