Kastamonu Lahikası (Büyük Boy)

Kastamonu Lahikası (Büyük Boy)

Yorum Ekle

%29

35,50 TL 50,00 TL

100 TL üzeri kargo bedava!

Kategori İslam > Kuran ve Kuran Üzerine
Yayınevi Söz Basım Yayın
Yazar Bediüzzaman Said-i Nursi
Barkod 9799756438267
- +
Baskısı yok

Kastamonu Lahikası (Büyük Boy)

1: Sohbete zaman ve mekân mâni değil
2: Zaman, cemaat zamanıdır
3: Üstadın bazı talebelerine nasihatleri ve onlar hakkındaki kanaatleri
4: Risaleler birbirine tercih edilmez
5: Risale-i Nur'un diğer kitaplardan farkı
6: Birden hatıra gelen dört nokta: Zelzele, hizmetteki sıkıntının azlığı, tekrarlar ve 29. Lem'anın tercümesi
7: Musibetler nasıl karşılanmalı?
8: Üç gurbete ve hastalık
9: Teveccühü, Kur'ân ve Risale-i Nur adına kabul etme
10: Talebelerin Nur'a ait ikramı gösteren mektubu
11: İkinci Cihan Savaşı ve beşere gelen tokatlar
12: Risale-i Nur mânevî yaraları tedavi eder
13: Nur talebeleri imanla kabre girecek
14: Risalelerin yazılması: Bayram hediyesi
15: Üstadın ölüme telaşsız bakması
16: Hizmetteki İlâhî ikramlar
17: Nur'un kerametlerinden misâller
18: Risale-i Nur talebesi kime denir?
19: Ehl-i İslâmın, ehl-i dalâlete bilmeden taraftar çıkması
20: Talebelerin Nur'a sahip çıkması
21: Kıyametten haber veren hadis
22: İbrahim Sûresi ve Risale-i Nur
23: Risale-i Nur'da iman ve tevhid konularına yapılan tahşidatın önemi
24: İkinci Vatan: Barla
25: Üç mesele: Talebelerin sadakati, ehl-i dünyanın evhamı ve bir tevafuk
26: Tekrarlar ve inayet-i İlâhiye
27: Zaman, imanı kurtarmak zamanı
28: Bazı talebelerin meziyetleri
29: Risale-i Nur tabiat tağutunu yok eder
30: Siyaset dairesi aklı, kalbi dağıtır; mâneviyatı bozar
31: İmanla kabre girileceğine bir misâl
32: Hizmete gelen mükâfat ve şefkat tokatları
33: Risale-i Nur'un korunduğunu gösteren hâdiseler
34: İmam-ı Ali'nin Âyetü'l-Kübrâ'ya önem vermesinin sebebi
35: Talebelerin vazifesi: Şerh, izah, tekmil, tahşiye, neşir ve tâlim
36: Risale-i Nur'a hizmetin dünyevî faydaları
37: Salâhaddin Çelebi'nin bir kazadan kerametkârane kurtulması
38: Tevafuk-u cifrîde küçük bir hatâ
39: Tevafukların önemine dair bir ihtar
40: Tevafuklar teşvik edicidir
41: Hâfız Ali'nin Risale-i Nur'a âyetten çıkardığı bir istihraç
42: Bir adam, nasıl binler adam kadar günah işleyebilir?
43: Nur ve Gül Fabrikaları
44: Her asırda en büyük makam Kur'ân'ındır
45: Sahabelerin mânevî şahsiyetinin bir cilvesi
46: Şefkatin yanlış yerde kullanılması
47:ki Said'in eserleri faydalı; fakat bir parça mahremdir
48: Risale-i Nur başka eserlere ihtiyaç bırakmaz
49: Gelecek olan Nurun, dar ve geniş dairelerdeki iltibası
50: Deccal ve Hazret-i İsâ (a.s) ile ilgili hadislerin gerçek tevilleri
51: Risale-i Nur'a işaret eden âyetler
52: Isparta kahramanlarına benzemenin şartı
53: Risaleleri yazı ile çoğaltanlara dua
54: Hizmet haberlerinden duyulan memnuniyet
55: Sırr-ı اِنَّا اَعْطَيْنَا'nın işaret ettiği gerçek mânâ
56: ihtar
57: Talebelerin medihlerine cevap
58: Hayalî Ziyaeddin, gerçek Ziyaeddin
59: Üç mühim mesele: İman, hayat, şeriat
60: Ramazan'da her gün bir hâtim
61: Başa gelen sıkıntıların hikmetleri
62: İştirâk-i a'mâl-i uhreviye sırrı
63: Üstadı sürurla ağlatan hanım talebelerin hizmeti
64: Günahlara kalkan: İştirak-i a'mâl-i uhreviye düsturu
65: Küllî ibadete sahip olabilmek
66: Dualarla gelen şifâ
67: Üstadın yerine çalışan talebeler.
68: Sav Köyü bir Medrese-i Nuriyedir
69: İkinci Hüsrev olan Birinci Tahir
70: Namaz tesbihatının önemi. / Dünya hayatını bilerek âhirete tercih etme
71: Ehl-i iman için kâinat nurlu, ehl-i dalâlet için karanlıklıdır
72: Musibetlere şifâ kaynağı: İnşirah Sûresi
73: Hüsrev Altınbaşak ve tevafuklu Kur'ân
74: Dinîn dünyaya basamak yapılması
75: Haşre dair kısımların Onuncu Sözün âhirinde toplanması
76: Gayrî Müslimlerin Cehennemden kurtuluş yolu
77: İman hakikatleri gaybî sırlardan daha ehemmiyetlidir
78: Risale-i Nur'u yazarak çoğaltmanın ehemmiyeti
79: Rüya-yı sadıka kader-i İlâhinin her şeyi ihata ettiğine delildir
80: Mâsum çocukların ve ümmî ihtiyarların Nurları yazmalarının verdiği sevinç
81: Hakakik-i imaniyeye Risale-i Nur'la hizmet, en birinci vazifedir
82: Risale-i Nur'a ekmek kadar ihtiyaç var
83: Mâsumların ve ümmî ihtiyarların yazdıkları risalelerin fütuhatı
84: Risale-i Nur, kazandırdığı tahkikî imana bedel hâlis bir sadakat, sarsılmaz bir sebat ister
85: Binbaşı Muhyiddin'in gördüğü rüyânın tabiri
86: Taarruza karşı demir gibi sebat
87: Talebelerin senakâr mektuplarına cevap
88: Üstadın talebelerini teşvik eden mektubu
89: Risale-i Nur'un yayıldıkça dikkatleri üzerine çekmesine karşı ihtiyat tavsiyesi
90: Risale-i Nur belâların def ve ref'ine vesiledir
91: Harama bakmak unutkanlık verir. / Âhiret sevabını dünyada istememeli
92: İman hizmeti hiçbir şeye alet edilemez
93: Risale-i Nur hizmeti Sünnet-i Seniyeye medardır
94: Ta'likat ve Kızıl İ'caz'ın önemi ve Risale-i Nur'la irtibatı
95: Açlık musibetinin sebebi şükürsüzlük
96: Risale-i Nur telifi ihtiyara tabi değildir
97: Zaman, cemaat zamanıdır
98: Nur dairesi sarsılmaz bir sadakat ve metanet ister
99: Tâhir'de bir Lütfi, bir Hâfız Ali, bir genç Said, bir Hüsrev gizli
100: Risale-i Nur'un emniyete faydası
101: Risale-i Nur'un mânevî galebesi
102: Talebelerin memurlukla Nurlardan uzaklaştırılması
103: Takva ve amel-i salihin tarifi ve önemi
104: Tarafgirlik duygusu zulme ortak yapar
105: Zındıkların tesanüdü bozma çabaları
106: Yirmi Beşinci Sözün sonuna Lemeât Risalesinin eklenmesi
107: Risale-i Nur'un fütuhatının devam etmesi
108: Geçim sıkıntısı âhiret işlerini ikinci dereceye bırakır
109: Hakikî gençlik Nur talebelerinin gençliğidir
110: Birkaç bîçare gençlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtarnâmedir
111: Risale-i Nur hakkında verilen bir itiraza verilen cevap
LEMEÂT: Nazma benzer şekilde kaleme alınmış, Risâle-i Nur Külliyatı'nın çekirdeği hükmünde olan bir risale.
112: Kadir gecesini ihlâs, tesanüd ve iştirâk-i a'mâl-i uhrevî düsturu ile kazanmak
113: Virdü'l-âzam-ı Kur'ânînin basılması
114: 'Said başka eserleri beğenmiyor' iddiasına cevap
115: Riyaya sevk eden sebepler
116: Küçük Hüsrev Feyzi'nin bir istihracıdır.
117: Zamanın müceddidi, bir şahs-ı mânevî olabilir
118: Risale-i Nur ve talebeleri hakkında gıybet
119: Açlığı kanaat, iktisat ve riyazetle karşılamak
120: Risale-i Nur ve talebelerinin şahs-ı mânevîsi 'Ferid' makamına mazhar
121: Fütur vermek ve geçim sıkıntısı çekmek hizmetten alıkoyar
122: Beş erkân-ı İslâmiye ve vücub-u zekât rüknü
123: İslâmköylü hocaların Risale-i Nur'la alâkası
124: Maişet peşinde koşmak yerine hizmette ciddî çalışmak
125: Salâhaddin Çelebi'nin bazı tavsiyeleri
126: Mânevî hasâretlerden kurtulmanın çaresi: İman ve amel-i salih
127: Mânevî tahribata karşı büyük bir cemaat 200 sene mücadele edecek
128: Isparta, mânevî Medresetü'z-Zehrâ'dır
129: Zalimlerin boğuşmalarına bakmak, zulme ortak eder
130: Risale-i Nur'un bir vazifesi Kur'ân harflerini korumaktır
131: Bu âlem haşri zımnî ve perdeli gösteriyor
132: Şerlerden hayır çıktığının izahı
133: Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Nur'un hak olduğuna işaret eden mahrem bir risaledir
134: Dört mektuba cevap
135: Risale-i Nur aklı inkardan kurtarıp tesellî verir
136: Risale-i Nur dostlara tiryak, düşmanlara saika olur
137: Hizmette mazhar olunan suhulet ve tevafuklar
138: Şerlere hikmet ve rahmet gözüyle bakmak
139: Kelimeler yanında fiillerde de tevafuklar var
140: 'Elmas kalemli kardeşlerim matbaaya ihtiyaç bırakmıyor'
141: Geçim sıkıntısı, tesanüdünüzü bozmasın
142: Fil Sûresinin asrımıza bakan yönü
143: Hizbü'l-Ekber-i Nurî'nin yazılması ve yaşanan bir tevafuk
144: Medreseden çıkan Risale-i Nur'u, medrese hocalarının tanımaması
145: İman hakikatlerini hiçbir şeye feda etmeyen Ispartalı talebeler
146: Tam fedakâr talebe dünya ile alâkasını kesmeli
147: Risale-i Nur esmâ-i hüsnânın tecellî ettiği kâinatı delil gösteriyor
148: Mecazî nefs-i emmâre nedir?
149: Her şeyi tesanüde feda etmek
150: Geçim sıkıntısına daha fazla hizmetle mukabele etmek
151: Hüsrev'in yazdığı İ'cazlı Kur'ân
152: İhtilâfı, meşveret-i şer'iye ile halletmek
153: Marangoz Ahmed'in manzumesi
154: Risale-i Nur hizmeti rahmete vesiledir
155: Risale-i Nur neden siyasete âlet edilemez?
156: Nur talebelerinin tesanüdünü tebrik
157: Sebatkâr talebelerin sadakat ve uhuvveti
158: Mehmet Zühtü Efendinin vefatı ve Hulûsi Efendinin birincilik makamını koruması
159: Risale-i Nur'un kerametleri
160: Sırr-ı ihlâsa dayanan Nur mesleği dünyaya bakmaz
161: Ehl-i bid'a ile zihnen de meşgul olmamak
162: Bu zamanda çocuk sahibi olmanın mesuliyeti ile inayet mevzuları
163: Nur talebeleri talebe-i ulûmdur
164: Üstad attan düşmesinin hayırlı neticelerini anlatıyor
165: Musibetin ondan bire inmesi ve bazı Nur talebelerinin sorularına verilen cevaplar
166: Bir musibetin Sekîne'deki dersi açıklamaya vesile olması
167: Adapazarı depreminin mânevî sebebi ve Nurların musibetlere kalkan olması
168: Risale-i Nur'un dünyaya âlet edilmesi ihlâsı kırar
169: Beşer zulmeder, kader-i İlâhî adalet eder
170: Bir kapı kapansa, daha mühim kapılar açılır
171: Üç kerametli risale: Mu'cizat-ı Ahmediye, Yirmi Dokuzuncu Söz ve İşârâtü'l-İ'câz

Dil Türkçe
Kâğıt Cinsi Şamua
Cilt Tipi Ciltli
Basım Yeri İstanbul
Yayın Tarihi Ekim-2011
Baskı Sayısı 1. Baskı
Sayfa Sayısı 540
Ölçü 17x24 cm
  • Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz...

Bediüzzaman Said-i Nursi Kitapları

Bu Ürünü Alanlar Bunları da Aldı

Birlikte Bakılan Ürünler

Kitap365.com, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi için tıklayın