Kapital 3. Cilt

Kapital 3. Cilt

Yorum Ekle

%20

36,00 TL 45,00 TL

100 TL üzeri kargo bedava!

Kategori Politika Siyaset > Dünya Siyaseti ve Politikası
Yayınevi Sol Yayınları
Yazar Karl Marx
Çeviren Alaattin Bilgi
Barkod 9789757399636
Tedarik Süresi 5 iş günü
- +
SEPETE EKLE

Kapital 3. Cilt

İçindekiler
 
9        Yayınlayanların Notu
11      Önsöz, Friedrich Engels
Üçüncü Kitap
Bir Bütün Olarak kapitalist Üretim Süreci I
Birinci Kısım
Artı-Değerin Kâra Ve artı-Değer Oranının Kâr Oranına Dönüşmesi
31      Birinci Bölüm – Maliyet Fiyatı Ve Kâr
43      İkinci Bölüm – Kâr Oranı
50      Üçüncü Bölüm – Kâr Oranının Artı-Değer Oranı İle Bağıntısı
53          I.  A´ Sabit, D/S Değişken
55               1) A´ Ve S Sabit, D Değişken
58               2) A´ Sabit, D Değişken, S, D'deki Değişme Yoluyla Değişiyor.
58               3) A´ Ve D Sabit, S Ve Bu Nedenle S Değişken
59               4) A´ Sabit, D, Ve S'nin Hepsi Değişken
61          ıı. A´ Değişken
62               1) A´ Değişken D/S Sabit
63               2) ´ Ve D Değişken, S Sabit
64               3) A´ D Ve S Değişken
67      dördüncü Bölüm – Devrin Kâr Oranı Üzerindeki Etkisi
73      beşinci Bölüm – Değişmeyen Sermayenin Kullanımında Ekonomi
73          ı. Genel
82          ıı. İş Koşullarında, İşçinin Sırtından Yapılan Tasarruflar. Kömür Madenleri. En Zorunlu Harcamaların İhmali
89          ııı. Enerjinin Üretilmesinde, İletilmesinde Ve Binalarda Tasarruf
93          ıv. Üretim Artıklarından Yararlanma
95          v. Buluşlar Yoluyla Sağlanan Tasarruf 
97      altıncı Bölüm – Fiyat Dalgalanmalarının Etkisi
97          ı. Hammadde Fiyatlarında Dalgalanmalar Ve Bunların Kâr Oranı Üzerindeki Doğrudan Etkileri
101        ıı. Sermayenin Değer Olarak Yükselmesi, Düşmesi, Serbest Kalması Ve Bağlanması
113        ııı. Genel Görünüm. 1861-65 Pamuk Bunalım. Buna Öngelen Yılların Öyküsü. 1845-60
116             1861-64. Amerikan İç Savaşı. Pamuk Kıtlığı. Hammadde Kıtlığı Ve Pahalılığı Yüzünden Üretim Sürecinde Kesintinin En Büyük Örneği
117             pamuk Artığı. Doğu-Hint Pamuğu (Surat). İşçi Ücretleri Üzerindeki Etki. Makinelerde İyileşmeler. Pamuğa Nişasta Ve Madeni Maddelerin Katılması. Nişasta Haşılının İşçiler Üzerindeki Etkisi. İnce İplik İmalatçıları. Fabrikatörlerin Hilekârlığı 
122             corpore Vili Denemeleri
125    yedinci Bölüm – Tamamlayıcı Düşünceler
İkinci Kısım
Kârın Ortalama Kâra Dönüşmesi
129    Sekizinci Bölüm – Farklı Üretim Kollarında Farklı Sermaye Bileşimleri Ve Kâr Oranlarında Bundan İleri Gelen Farklılıklar       
140    Dokuzuncu Bölüm – Genel Bir Kâr Oranının Oluşması (Ortalama Kâr Oranı) Ve Meta Değerlerinin Üretim Fiyatlarına Dönüşmesi
156    Onuncu Bölüm – Genel Kâr Oranının Rekabet Yoluyla Eşitlenmesi. Piyasa-Fiyatları Ve Piyasa-Değerleri. Artı-Kâr
178    Onbirinci Bölüm – Genel Ücret Dalgalanmalarının Üretim-Fiyatı Üzerindeki Etkileri
182    Onikinci Bölüm – Tamamlayıcı Açıklamalar
182          I. Üretim-Fiyatında Bir Değişikliği Gerektiren Nedenler
183          Iı. Ortalama Bileşimli Metaların Üretim-Fayatı
185          Iıı. Kapitalistin Telafi Konusundaki Dayandığı Nedenler
Üçüncü Kısım
Kâr Oranının Düşme Eğilimi Yasası
188    Onüçüncü Bölüm – Yasanın Niteliği
206    Ondördüncü Bölüm – Zıt Yönde Etkiler
206         I. Emeğin Sömürü Yoğunluğundaki Artış
209         Iı. Ücretlerin, Emek-Gücünün Değerinin Altına Düşmesi
209         Iıı. Değişmeyen Sermaye Öğelerinin Ucuzlaması
210         Iv. Nispi Aşırı-Nüfus
210         V. Dış Ticaret
213         vı. Hisse Senetli Sermayenin Artışı
214    onbeşinci Bölüm – Yasanın İç Çelişkilerinin Serimi
214         I. Genel
219         Iı. Üretimin Genişlemesi İle Artı-Değer Üretimi Arasındaki Çatışma
222         Iıı. Sermaye Fazlası Ve Nüfus Fazlası
229         Iv. Tamamlayıcı Düşünceler
Dördüncü Kısım
Meta-Sermayenin Ve Para-Sermayenin ticaret Sermayesine Ve Para Ticaretiyle uğraşan Sermayeye Dönüşmesi
236    Onaltıncı Bölüm – Ticaret Sanayisi
248    Onyedinci Bölüm – Ticari Kâr
266    Onsekizinci Bölüm – Tüccar Sermayesinin Devri. Fiyatlar
277    Ondokuzuncu Bölüm – Para Ticareti Yapan Sermaye
284    Yirminci Bölüm – Tüccar Sermayesi Konusunda Tarihsel Malzeme
Beşinci Kısım
Kârın Faize Ve Girişim Kârına Bölünmesi
297    Yirmibirinci Bölüm – Faiz Getiren Sermaye
315    Yirmiikinci Bölüm – Kârın Bölünmesi. Faiz Oranı. "Doğal" Faiz Oranı
325    Yirmiüçüncü Bölüm – Faiz Ve Girişim Kârı
343    Yirmidördüncü Bölüm – Sermaye İlişkilerinin Yüzeysel Bir Biçimi Olarak Faiz Getiren Sermaye
351    Yirmibeşinci Bölüm – Kredi Ve Fiktif Sermaye
366    Yirmialtıncı Bölüm – Para-Sermayenin Birikimi, Bunun Faiz Oranı Üzerindeki Etkisi
385    Yirmiyedinci Bölüm – Kapitalist Üretimde Kredinin Rolü
391    Yirmisekizinci Bölüm – Dolaşım Aracı Ve Sermaye, Tooke Ve Fullarton'un Görüşleri
Üçüncü Kitap
Bir Bütün Olarak kapitalist Üretim Süreci Iı
Beşinci Kısım
Kârın Faize Ve Girişim Kârına Bölünmesi Faiz Getiren Sermaye
(Devam)
411    Yirmidokuzuncu Bölüm – Banka Sermayesini Oluşturan Kısımlar
422    Otuzuncu Bölüm – Para Sermaye Ve Gerçek Sermaye I
438    Otuzbirinci Bölüm – Para-Sermaye Ve Gerçek Sermaye Iı (Devam)
438         1. Paranın Borç Sermayesine Dönüşmesi
444         2. Sermayenin Ya Da Gelirin, Borç Sermayesine Çevrilen Paraya Dönüşmesi
447    Otuzikinci Bölüm – Para-Sermaye Ve Gerçek Sermaye Iıı (Son)
461    Otuzüçüncü Bölüm – Kredi Sisteminde Dolaşım Aracı
484    Otuzdördüncü Bölüm – Currency Principles Ve 1844 Tarihli İngiliz İngiliz Banka Yasası
501    Otuzbeşinci Bölüm – Değerli Maden Ve Kambiyo Kuru
501          I. Altın Rezervinin Hareketi
509          Iı. Kambiyo Kurları
510                  Asya İle Olan Kambiyo Kuru
523                  ingiltere'nin Ticaret Dengesi
525    Otuzaltıncı Bölüm – Kapitalist-Öncesi İlişkiler
539           Ortaçağlarda Faiz
542            Faizin Yasaklanması İle Kilisenin Sağladığı Çıkarlar
Altıncı Kısım
Artı-Kârın Toprak Rantına Dönüşmesi
543    Otuzyedinci Bölüm – Giriş
565    Otuzsekizinci Bölüm – Farklılık Rantı (Diferansiyel Rant): Genel Görüşler
573    Otuzdokuzuncu Bölüm – Farklılık Rantının Birinci Biçimi (Farklılık Rantı I)
594    Kırkıncı Bölüm – Farklılık Rantının İkinci Biçimi (Farklılık Rantı Iı)
604    Kırbirinci Bölüm – Farklılık Rantı Iı – Birinci Durum: Üretim-Fiyatı Sabit
611    Kırkikinci Bölüm – Farklılık Rantı Iı – İkinci Durum: Üretim-Fiyatı Düşüyor
611          I. Ek Sermaye Yatırımının Üretkenliği Aynı Kalır
618          Iı. Ek Sermayenin Azalan Üretkenlik Oranı
620          Iıı. Ek Sermayenin Artan Üretkenlik Oranı
626    Kırküçüncü Bölüm – Farklılık Rantı Iı – Üçüncü Durum: Yükselen Üretim-Fiyatı. Sonuçlar
649    Kırkdördüncü Bölüm – En Kötü Ekili Toprak Üzerinde Farklılık Rantı
658    Kırkbeşinci Bölüm – Mutlak Toprak Rantı
679    Kıraltıncı Bölüm – Arsa Rantı. Madencilikteki Rant. Toprağın Fiyatı
687    Kırkyedinci Bölüm – Kapitalist Toprak Rantının Doğuşu
687         I. Giriş
694         Iı. Emek-Rant
697         Iıı. Ayni-Rant
699         Iv. Para-Rant
704         V. Yarıcılık Ve Küçük Ölçekli Köylü Mülkiyeti
Yedinci Kısım
Gelirler Ve Kaynakları
715    Kırksekizinci Bölüm – Üçlü Formül
731    Kırkdokuzuncu Bölüm – Üretim Sürecinin Tahlili Üzerine
748    Ellinci Bölüm – Rekabetin Yarattığı Yanılsama
769    Ellibirinci Bölüm – Bölüşüm İlişkileri Ve Üretim İlişkileri
775    Elliikinci Bölüm – Sınıflar
Ekler
779    Kapital'in Üçüncü Cildine Ek, F. Engels
780          I. Değer Yasası Ve Kâr Oranı
794          Iı. Borsa
Dizinler
799    Kaynaklar Dizini
799    Yazarlar
804    Anonimler
805    Gazete Ve Dergiler
805    Parlamento Raporları Ve Öteki Resmi Yayınlar
807    Adlar Dizini
811    Yazınsal, İncilsel Ve Mitolojik Adlar
812    Konu Dizin
831    Öteki Dillerdeki Sözcük, Terim Ve Deyimler
833    Ağırlık, Uzunluk, Alan, Sığa Ve Para Ölçüleri
834    Kısaltmalar

Dil Türkçe
Kâğıt Cinsi 2. Hamur
Cilt Tipi Ciltsiz
Basım Yeri TÜRKİYE
Yayın Tarihi Ekim-2011
Baskı Sayısı 1. Baskı
Sayfa Sayısı 834
Ölçü 16x24 cm
Çeviren Alaattin Bilgi
  • Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz...

Karl Marx Kitapları

Bu Ürünü Alanlar Bunları da Aldı

Birlikte Bakılan Ürünler

Kitap365.com, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi için tıklayın