Ali Şükrü Bey’in Tan Gazetesi

Ali Şükrü Bey’in Tan Gazetesi

Yorum Ekle

%15

34,85 TL 41,00 TL

125 TL üzeri kargo bedava!

Kategori Tarih > Türkiye ve Cumhuriyet Tarihi
Yayınevi İletişim Yayınevi
Yazar Ahmet Demirel
Barkod 9789750521843
Tedarik Süresi 5 iş günü
- +
SEPETE EKLE

Ali Şükrü Bey’in Tan Gazetesi

Tan ga­ze­te­si­ni ta­nı­tan bu ki­tap, Ah­met De­mi­rel’in da­ha ön­ce ya­yım­la­dı­ğı­ mız Bi­rin­ci Mec­lis’te Mu­ha­le­fet: İkin­ci Grup baş­lık­lı in­ce­le­me­si­ne bel­ge­sel bir kat­kı ni­te­li­ği ta­şı­yor. Bi­rin­ci Mec­lis’te Trab­zon Me­bu­su ola­rak gö­rev ya­pan Ali Şük­rü Bey’in sa­hi­bi ve baş­ya­za­rı ol­du­ğu Tan, 19 Ocak 1923’te İkin­ci Grup’un gö­rüş­le­ri­ni yay­mak ama­cıy­la ya­yın ha­ya­tı­na atıl­dı. Haf­ta­da al­tı gün ya­yım­la­nan ga­ze­te, baş­ya­za­rı­nın bir­kaç ay son­ra hâ­lâ tam ola­rak ay­dın­la­tı­la­ma­yan bir ci­na­ye­te kur­ban git­me­si ne­de­niy­le to­pu to­pu 68 sa­yı ya­yım­la­na­bil­di. De­ği­şik kü­tüp­ha­ne­le­re da­ğıl­mış Tan’la­rı bi­ra­ra­ya ge­ti­re­rek ha­zır­la­nan bu der­le­me­de, ön­ce İkin­ci Grup’un te­mel gö­rüş­le­ri, son­ra ga­ze­ te­nin içe­ri­ği de­ğer­len­di­ri­li­yor. Ar­dın­dan, he­men he­men tü­mü Ali Şük­rü Bey ta­ra­fın­dan ka­le­me alın­mış baş­ya­zı­la­rın ta­ma­mı­nın, önem­li bu­lu­nan baş­ya­zı dı­şın­da­ki ya­zı­la­rın ve yi­ne Ali Şük­rü Bey’in ha­zır­la­dı­ğı “Halk ve Hü­kü­met” baş­lık­lı ya­zı di­zi­si­nin çev­rim­ya­zı­la­rı­na yer ve­ri­li­yor. Ga­ze­te­nin ya­yım­lan­dı­ ğı sı­ra­da en önem­li gün­dem mad­de­si­ni oluş­tu­ran Lo­zan gö­rüş­me­le­riy­le il­gi­li ya­zı­la­rın her bi­ri önem­li bir bel­ge ni­te­li­ğin­de. Ay­rı­ca bir­çok ya­zı­da ele alı­nan ko­nu­la­rın, güncel tartışmalarla da kesişiyor ol­ma­sı özel­lik­le dik­kat çe­ki­yor. Araş­tır­ma­cı­la­rın ol­du­ğu ka­dar, ya­kın ta­ri­hi­mi­ze il­gi du­yan her­ke­sin “bir şey­ler” bu­la­bi­le­ce­ği, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ku­ru­luş gün­le­ri­nin da­ha iyi an­la­şıl­ma­sı­na kat­kı­da bu­lu­nan önem­li bir kay­nak.

Dil Türkçe
Kâğıt Cinsi 2. Hamur
Cilt Tipi Ciltsiz
Basım Yeri İstanbul
Yayın Tarihi Ağustos-2017
Baskı Sayısı 2. Baskı
Sayfa Sayısı 288
Ölçü 13,5x20 cm
  • Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz...

Ahmet Demirel Kitapları

Bu Ürünü Alanlar Bunları da Aldı

Birlikte Bakılan Ürünler

Kitap365.com, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi için tıklayın